Aurinko

Tietoa kotitähdestämme

Blogijuttuja  ja nettilähteitä

lau­an­tai 4. loka­kuu­ta 2008

Tar­ken­nuk­sia Au­rin­gon mit­toi­hin 

Tie­de-uu­ti­set re­fe­roi Science-leh­des­sä jul­kais­tua tut­ki­mus­ta, jon­ka mu­kaan Au­rin­ko on muo­dol­taan li­tis­ty­neem­pi kuin mitä ai­kai­sem­mat mit­tauk­set osoit­ta­vat.

Jo ai­kai­sem­min vuon­na 2007 jukaistiin uu­ti­nen, jon­ka mu­kaan Au­rin­gon koko oli las­ket­tu uu­del­leen ja uu­det lu­ke­mat osoit­ti­vat sen ai­kai­sem­pia mit­to­ja pie­nem­mäk­si. Au­rin­gon mit­to­jen las­ke­mi­nen on to­sin han­ka­laa sik­si, ett­ei sil­lä ole kiin­te­ää pin­taa. Pi­tää siis en­sin mää­ri­tel­lä, mikä osa ja mil­lä me­ne­tel­mäl­lä mi­ta­ten sen ulos­päin har­ve­ne­vas­ta kaa­su­ke­häs­tä vie­lä ote­taan mu­kaan las­kel­mia teh­tä­es­sä.

Linkkilistaa

per­jan­tai 5. syys­kuu­ta 2008

Mis­sä au­rin­gon­pil­kut? –
(Päi­vi­tys 14.10.08)

Tä­män­päi­väi­sen Sa­von Sa­no­mien pals­tal­la “Kuu­lee­ko Maa” re­fe­roi­daan NOAA:n jul­kai­se­maa häm­men­tä­vää tie­toa, ett­ei elo­kuus­sa Au­rin­gos­sa nä­ky­nyt yh­tään pilk­kua. Kan­sain­vä­li­nen au­rin­gon­pilk­ku­tut­ki­muk­sen kes­kus täs­men­si myö­hem­min, että ehkä Au­rin­gon pin­nal­la sen­tään oli yksi pis­te, jota voi­si kut­sua au­rin­gon­pil­kuk­si.

Vii­mek­si täy­sin pil­ku­ton kuu­kau­si oli 1913. Pilk­ku­jen esiin­ty­mi­ses­sä on mel­ko sään­nöl­li­nen n 11 vuo­den syk­li ja täl­lä het­kel­lä pilk­ku­jen esiin­ty­mi­sen mi­ni­mi oli­si pi­tä­nyt jo men­nä ohi.

Pilk­ku­jen mää­rä kor­re­loi Au­rin­gon ak­tii­vi­suu­teen: Kun pilk­ku­ja on pal­jon, on Au­rin­gon toi­min­ta­kin ak­tii­vi­sin­ta. Itse voit tar­kis­taa tä­män­het­ki­sen ti­lan­teen NASA:n si­vul­ta: ku­vis­sa MDI Continuum ja MDI Magnetogram pi­täi­si nä­kyä pilk­ku­ja! Tämä ra­por­toi­tu ha­vain­to an­taa ai­heen mo­nen­moi­seen poh­dis­ke­luun.

Oli­ko elo­kuu kyl­mä sik­si, että pilk­ku­ja oli vä­hän eli Au­rin­gon ak­tii­vi­suus nor­maa­lia pie­nem­pää? Jat­kuu­ko vähä­pil­ku­ton aika täs­tä eteen­kin päin, vaik­ka Au­rin­gon toi­min­nan syk­lin mu­kaan pilk­ku­ja pi­täi­si il­maan­tua lähi­ai­koi­na li­sää no­pe­aan tah­tiin? Onko Au­rin­gon toi­min­nas­sa ta­pah­tu­mas­sa joku py­sy­väm­pi­kin muu­tos ja jos on mi­ten se vai­kut­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mi­seen?

Päi­vi­tys­tä:

Tie­de-Uu­tis­ten mu­kaan (14.10.08) Au­rin­koon on nyt al­ka­nut il­maan­tua pilk­ku­ja

tiis­tai 4. tam­mi­kuu­ta 2011

Au­rin­gon­pi­men­nys­tä tii­raa­mas­sa

Hy­vis­sä ajoin aaamulla aje­lin Sot­kan­nie­meen ja aset­tau­duin hy­väl­le hy­väl­le hol­lil­le Sot­kan­hel­men laa­vul­le tar­koi­tuk­se­na ko­kea ja myös ku­va­ta osit­tai­nen au­rin­gon­pi­men­nys.

Mi­nul­la ei ol­lut mu­ka­na vä­li­nei­tä, joil­la oli­sin voi­nut suo­raan kat­soa tai ku­va­ta Au­rin­koa, jon­ka eteen Kuu liu­kui­si. Olin va­rus­tau­tu­nut ku­vaa­maan pi­men­nys­tä epä­suo­ras­ti eli kii­ka­rin val­koi­sel­le pah­vil­le heit­tä­mäs­tä ku­vas­ta. Tämä kons­ti oli on­nis­tu­nut hy­vin edel­lis­ten pi­men­nys­ten koh­dal­la. Sii­tä on alla do­ku­ment­tia 31.5.2003 ai­kai­sin aaamulla ta­pah­tu­nees­ta pi­men­nyk­ses­tä. Si­tä­kin olin tark­kai­le­mas­sa tyt­tä­rien kans­sa Sot­kan­nie­mes­sä.

Ti­lan­ne näyt­ti vie­lä 10.30 var­sin huo­nol­ta: Pil­vet peit­ti­vät tai­vaan­ran­nan ja nii­den ta­kaa ei Au­rin­koa nä­ky­nyt. Ku­vai­lin kui­ten­kin mai­se­maa ai­na­kin muis­tok­si ta­pah­tu­mas­ta. Vä­hi­tel­len pil­vi­pei­te au­rin­gon edes­tä ohe­ni ja itse asi­as­sa ku­vaus­ti­lan­ne muut­tui suo­ras­taan otol­li­sek­si. Voin tur­val­li­ses­ti suun­na­ta ka­me­ran ja­lus­tal­laan suo­raan Au­rin­koon, kun se nä­kyi sil­mil­le tur­val­li­ses­ti vain hei­kos­ti lois­ta­en pil­vien ta­kaa. Kun pi­men­nyk­sen huip­pu­koh­ta (10.50) lä­hes­tyi, Au­rin­ko pais­toi yhä kirk­kaam­min ja niin­pä sain lo­pul­ta saa­liik­si ihan mai­ni­on kuva­sar­jan. Jon­kin ver­ran on pil­viä edes­sä, mut­ta Kuun hah­mo Au­rin­gon edes­sä nä­kyy kyl­lä ku­vis­sa var­sin hy­vin. Ku­vis­ta va­lit­sin ali­va­lot­tu­nei­ta, jois­sa pi­men­nys nä­kyy par­hai­ten: Ei siel­lä to­del­li­suu­des­sa noin pi­me­ää siis ol­lut – hä­mä­rää kyl­lä­kin, ku­ten mai­se­ma­ku­vis­ta ehkä huo­maa. Kuva­sar­jan en­sim­mäi­nen kuva on otet­tu klo 10.10 ja vii­mei­nen klo 11.01. Vä­lil­lä siir­sin ka­me­raa toi­seen paik­kaan, jot­ta Au­rin­ko nä­kyi­si pa­rem­min met­sän ta­kaa.

kes­ki­viik­ko 7. maa­lis­kuu­ta 2012

Au­rin­ko ak­tii­vi­se­na

Ku­lu­neen pa­rin vuo­den ai­ka­na on ih­me­tel­ty, mikä Au­rin­koa vai­vaa.

Sen ak­tii­vi­suu­den on to­det­tu vaih­te­le­van noin 11 vuo­den jak­sois­sa, mikä nä­kyy sen pin­nal­la esiin­ty­vien “au­rin­gon­pilk­ku­jen” mää­räs­sä. Ak­tii­vi­suu­den li­sään­ty­es­sä nii­den mää­rä myös kas­vaa. Täs­sä oli men­ty jo mon­ta vuot­ta koh­ti uut­ta Au­rin­gon ak­tii­vi­suu­den huip­pua koh­ti, mut­ta tämä oma täh­tem­me näyt­ti viet­tä­vän edel­leen hiljaisesoloa.

Nyt ihan vii­me päi­vi­nä  ti­lan­ne on äk­kiä muttunut. Har­va se päi­vä ra­por­toi­daan hie­no­jen ku­vien ja vi­de­oi­den kera Au­rin­gos­sa ta­pah­tu­vis­ta mah­ta­vis­ta pur­kauk­sis­ta (“flare”): Täs­sä tois­sa päi­väl­tä.

Näis­tä sin­kou­tuu myös Maa­ta koh­ti run­saas­ti va­rau­tu­nei­ta hiuk­ka­sia, mikä taas tie­tää hie­no­ja re­von­tu­lia: Täs­sä “re­von­tuli­va­roi­tus” täl­le päi­väl­le.

Noin tun­ti sit­ten nä­kyi ko­din ik­ku­nas­ta var­sin hie­no­ja, vih­rei­tä revotulia Pui­jon ta­kaa. Sen jäl­keen kä­vim­me Kuo­pi­on sa­ta­mas­sa tii­rai­le­mas­sa tai­vaal­le, mut­ta eipä noi­ta enää nä­ky­nyt.

Kuvia auringonpimennyksestä seuraavissa kuva-artikkeleissa

By NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Center [Public domain], via Wikimedia Commons; On Aug. 31, 2012, a giant prominence on the sun erupted, sending out particles and a shock wave that traveled near Earth.

By NASA [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

GE1 Si­ni­nen pla­neet­taAar­ne Hag­man; Kurs­sin ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­lia 20136.8.2013