Maapallon magneettikenttä

Aurinkotuuli ja revontulet

Nettimateriaalia:

Ani­maa­tio mag­neet­ti­ken­täs­tä:

Blogijuttu: Aarne Hagman

kes­ki­viik­ko 7. maa­lis­kuu­ta 2012

Au­rin­ko ak­tii­vi­se­na 

Ku­lu­neen pa­rin vuo­den ai­ka­na on ih­me­tel­ty, mikä Au­rin­koa vai­vaa. Sen ak­tii­vi­suu­den on to­det­tu vaih­te­le­van noin 11 vuo­den jak­sois­sa, mikä nä­kyy sen pin­nal­la esiin­ty­vien “au­rin­gon­pilk­ku­jen” mää­räs­sä. Ak­tii­vi­suu­den li­sään­ty­es­sä nii­den mää­rä myös kas­vaa. Täs­sä oli men­ty jo mon­ta vuot­ta koh­ti uut­ta Au­rin­gon ak­tii­vi­suu­den huip­pua koh­ti, mut­ta tämä oma täh­tem­me näyt­ti viet­tä­vän edel­leen hiljaisesoloa.

Nyt ihan vii­me päi­vi­nä  ti­lan­ne on äk­kiä muttunut. Har­va se päi­vä ra­por­toi­daan hie­no­jen ku­vien ja vi­de­oi­den kera Au­rin­gos­sa ta­pah­tu­vis­ta mah­ta­vis­ta pur­kauk­sis­ta (“flare”): Täs­sä tois­sa päi­väl­tä.

Näis­tä sin­kou­tuu myös Maa­ta koh­ti run­saas­ti va­rau­tu­nei­ta hiuk­ka­sia, mikä taas tie­tää hie­no­ja re­von­tu­lia: Täs­sä “re­von­tuli­va­roi­tus” täl­le päi­väl­le.  Noin tun­ti sit­ten nä­kyi ko­din ik­ku­nas­ta var­sin hie­no­ja, vih­rei­tä revotulia Pui­jon ta­kaa. Sen jäl­keen kä­vim­me Kuo­pi­on sa­ta­mas­sa tii­rai­le­mas­sa tai­vaal­le, mut­ta eipä noi­ta enää nä­ky­nyt.

Poik­keuk­sel­li­sen ko­mei­ta re­von­tu­lia

16.-17.3.2015 näh­tiin Ete­lä-Suo­mea myö­ten to­del­la hie­no­ja ja mo­nen­vä­ri­siä re­von­tu­lia. Nii­tä ku­vat­tiin in­nok­kaas­ti. Re­von­tu­let peit­ti­vät lä­hes koko tai­vaan­kan­nen ja nii­tä nä­kyi siis myös ete­lä­tai­vaal­la, mikä on var­sin poik­keuk­sel­lis­ta.

By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Re­von­tu­lia Kuo­pi­os­sa 17.3.2015; Aar­ne Hag­man

GE1 Si­ni­nen pla­neet­taAar­ne Hag­man; Kurs­sin ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­lia 20136.8.2013